Przedszkole Miejskie nr 30 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna    aktualności
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
Aktualności
miesiąc:

Nabór do przedszkola

data dodania: 2021/04/07
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w zakładce Nabór 2021/2022
 
 

 

 

 

 

Powrót do przedszkola

data dodania: 2021/04/16

Informujemy, że od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. przedszkole wraca do stacjonarnego funkcjonowania.

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiczną w kraju i przedłużeniem obostrzeń na kolejne dni, w celu zachowania bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, zmienia się organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci z budynku przedszkola:

·       wejście i wyjście dzieci z przedszkola koordynują pracownicy przedszkola,

·       dzieci z grupy I, II, III, IV i V wchodzą i wychodzą z przedszkola głównym wejściem,

·       w przypadku, gdy drzwi do przedszkola są zamknięte rodzic/opiekun prawny dzwoni do przedszkola dzwonkiem wejściowym, wówczas osoba koordynująca przyjmuje lub przyprowadza dziecko.

Godziny przyprowadzania i odbioru dzieci nie zmieniły się:

·       dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godz. 8.15,

·       dzieci odbieramy z przedszkola od godziny 14.45.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z grupy VI i VII pozostają bez zmian.

 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych do przedszkola uczęszczały dzieci rodziców, którzy złożyli wniosek o przyjęcie z dołączonym zaświadczeniem od pracodawcy, który potwierdzał fakt, że pracownik wykonuje pracę zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 r.  poz. 561 ze zm.).

Informacja o ograniczeniu funkcjonowania przedszkola

data dodania: 2021/03/26

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców od 29 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie przedszkola.

Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1)   rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)   rodziców dzieci, którzy:

a)   są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b)   realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)   realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d)   pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e)   wykonują działania ratownicze,

f)    są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g)   są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h)   są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i)     są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j)     są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k)   są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

organizuje dzieciom zajęcia z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEN, MA i GIS.